You are here: Home Members redaktor's Home Z Evropské unie nelze vylučovat

Z Evropské unie nelze vylučovat

Je škoda, že emoce, které se vzedmuly po nepříliš uvážené výzvě lucemburského ministra zahraničí Jeana Asselborna, aby Evropská unie vyloučila Maďarsko za jeho zacházení s uprchlíky, překryly obecnější problém, na který Asselborn též poukázal: EU nemá mechanismus, jak se zbavit země, která závažným způsobem porušuje pravidla členství nebo takzvané evropské hodnoty.

Čl. 7 Smluv EU (SEU) sice zakotvuje tzv. nukleární variantu, která umožnuje, aby EU pozastavila konkrétnímu státu členská práva--kupříkladu právo hlasovat v Evropské radě.  Nebyla by to ale EU, aby využití takového mechanismu neučinila velmi obtížným.

Rada se sice může pouhými čtyřmi pětinami hlasů na návrh pouhé jedné třetiny členských zemí (nebo Evropského Parlamentu či  Evropské komise) usnést, že existuje riziko, že některý stát poruší evropské hodnoty vyjmenované v čl. 2 SEU. Tam jsou velmi obecně popsány jako „úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“.

Rada dá takovému státu doporučení, jak situaci napravit. Pokud se chování státu nezmění, může Rada podle odstavce 2 článku 7  rozhodnout, že došlo k „závažnému a trvajícímu porušení“ výše zmíněných hodnot.

Potíž je, že takové rozhodnutí musí být jednomyslné. Ačkoliv následné pozastavení členských práv podle odstavce 3 už lze zase schválit  jen kvalifikovanou většinou, stačí rebelující zemi, aby měla spojence.

Kdyby měl být byl tento mechanismus uplatněn třeba proti Maďarsku, dozajista ho „podrží“ přinejmenším Polsko. A Maďarsko zase nedávno prohlásilo, že by ve světle současného řízení EU proti Polsku pro porušování pravidel právního státu zablokovalo kroky k pozastavení členských práv Polska.

Jak ale dál? Za prvé je zřejmé, že je nutné přesněji definovat hodnoty, o které jde. Ty jsou jak v článku 2 SEU, tak v kodaňských kritériích z roku 1993 popsány příliš obecně, takže jsou otevřeny různým interpretacím.

Za druhé by měl být jednodušší přinejmenším proces vedoucí k pozastavení členských práv. Pokud by se v lůně EU změnilo několik států v  autoritářské režimy, aniž by se jich bylo možné zbavit, nebo alespoň jejich členská práva dočasně suspendovat, hrozí paralýza a rozpad.

Právo, 17.9.2016